ΟΑΕΔ: Προσλήψεις Εκπαιδευτικών στο ΙΕΚ Ωραιοκάστρου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, (Ι.Ε.Κ.) Ωραιοκάστρου, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το έτος κατάρτισής 2017-2018, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ 28959/488 (ΦΕΚ 1961/Β΄/30-06- 2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση, από 16/11/2017 και ώρα 8:00 το πρωί έως 20/11/2017 στις 8:00 το απόγευμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨), η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο (www.oaed.gr), μαζί με άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για τους υποψηφίους.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, από τους υποψήφιους ωρομίσθιους εκπαιδευτές για την αξιολόγησή τους το έτος κατάρτισης 2017-2018 στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων και υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86. Ο υποψήφιος ωρομίσθιος Εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων και των δικαιολογητικών, που καταχωρεί στην ηλεκτρονική αίτηση και αυτών που αποστέλλει με φάκελο υπόψη της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίου ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, να διαγράψει από τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών έτους κατάρτισης 2017-2018 καθώς και να αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής για τα δύο (2) επόμενα σχολικά έτη ή έτη κατάρτισης, υποψήφιο ωρομίσθιο εκπαιδευτή, ο οποίος υπέβαλε δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει νομίμως και επιπλέον να προβεί στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τα ανωτέρω και ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής έχει ήδη προσληφθεί, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση εργασίας.

• Οι υποψήφιοι θα καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική Αίτηση, το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από αυτή και θα υποβάλλουν το φάκελο με την αίτηση υπογεγραμμένη και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη στο ΙΕΚ Ωραιοκάστρου (όπου και προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά τους) ή θα τα αποστείλουν ταχυδρομικώς συστημένα ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην παρακάτω αναγραφόμενη Διεύθυνση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Για την Εκπαιδευτική Μονάδα ΙΕΚ Ωραιοκάστρου της Περ/κής Δ/νσης Μακεδονίας:

• Ι.Ε.Κ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 698223)

ΔΕ – Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ ΔΕ01.33-Διερμηνείς Νοηματικής.

ΔΕ.ΕΤ – Εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία. ΔΕ01.33.ΕΤ-Διερμηνείς Νοηματικής

Πρόσθετα απαραίτητα Δικαιολογητικά

Όλοι οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, στο φάκελο των δικαιολογητικών τους θα πρέπει εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών να συμπεριλάβουν:

α. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή έχει εκδοθεί νέα)

β. Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου και

γ. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη στην οποία θα αναγράφεται ολογράφως το ονοματεπώνυμό του (Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι ενσωματωμένη στην Ηλεκτρονική Αίτηση). Απαραίτητα πρέπει να διαγράφονται τα σημεία εκείνα που χρήζουν διαγραφής όπως στο παρακάτω παράδειγμα:

I. είμαι ή δεν είμαι πολιτικός-διοικητικός υπάλληλος του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. ή μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

II. είμαι ή δεν είμαι συνταξιούχος.

III. δεν έχω καταδικαστεί και δεν είμαι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/07 ποινικά αδικήματα.

IV. δεν έχω απολυθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.