Ο Δήμος Ραφήνας προσλαμβάνει οδηγό απορριμματοφόρου

Η προσλήψη αφορά την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων) [Γ (C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου].

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, οδός Αραφηνίδων Αλών αρ. 12 Ραφήνα, (αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών η κα Φωτιάδη Βασιλική τηλ. : 22943 21029) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δηλαδή από την 05/03/2018 έως και 14/ 03/2018.

Δείτε Επίσης