Γίνονται έξι προσλήψεις στον Δήμο Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας και ύδρευσης) του Δήμου Αίγινας που εδρεύει στην Αίγινα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ (C) Κατηγορίας με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
  • 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Τ.Κ 18010, Αίγινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Μητσού Νεκτάριου (τηλ. επικοινωνίας: 2297320034).]


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook