Έρχονται 27 προσλήψεις στον δήμο Νέας Ιωνίας

Ο δήµος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης τριών (3) µηνών της δηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νοµού Αττικής και συγκεκριμένα τους εξής:

1 ΠΕ Παιδίατρο
1 ΠΕ Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια
3 ΠΕ Παιδαγωγός
1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
1 ΠΕ Ναυαγοσώστης
1 ∆Ε Μάγειας
2 ∆Ε Βοηθός Μάγειας
1 ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτης
1 ∆Ε Υδραυλικός
1 ∆Ε Οδηγός
1 ∆Ε Ααποθηκάριος
5 ΥΕ Λαντζέριδες/ Τραπεζοκόμοι
3 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
5 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook