Δύο θέσεις στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε παιδικούς σταθμούς




Tο N.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) » ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση της ∆ράσης προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019), της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)», που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης του Νοµού Θεσσαλονίκης, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Ι.∆. «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)», 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι, Νοµός Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό Τµήµα, υπόψη κ. Γεώργιου Ζάικου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 727210). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.





Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook