Διερμηνείς στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί του/τις ενδιαφερομένους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Το Κ.Ε.Θ.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Λειτουργία και Συντονισμός της Ομάδας Διερμηνέων που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας και διαμεσολάβησης σε γυναίκες πρόσφυγες στο Δίκτυο Δομών της ΓΓΙΥ για την έμφυλη βία» πρόκειται να αναθέσει σε συνολικά δύο (2) άτομα το ακόλουθο έργο, όπως αναλυτικά περιγράφεται ως κάτωθι:

  • 1 Διερμηνεία – Διαμεσολάβηση (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
  • 1 Διερμηνεία – Διαμεσολάβηση (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στο ΚΕΝΡΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.), στην ακόλουθη διεύθυνση: Φαρ. Σρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Σ.Κ. 106 81 –Αθήνα, Υπόψη: Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 1/2018 – ΚΩΔ. 055/02 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται στις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Δείτε Επίσης