Δέκα θέσεις εργασίας στον Δήμο Αθηναίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου δέκα φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Curing the Limbo”.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τον κωδικό της θέσης που θα επιλέξουν.

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως ανωτέρω περιγράφονται.
Επίσης μοριοδοτούνται και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα όπως και αυτά ανωτέρω περιγράφονται.

Ο Συνολικός αριθμός μορίων υπολογίζεται αθροιστικά από τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, τα επιπρόσθετα προσόντα καθώς και από τη διαδικασία της συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή ορίζεται από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος “Curing the Limbo”.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και υποβολή ενστάσεων

Μετά τη σύνταξη πινάκων κατάταξης ανά κωδικό θέσης η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας μας.