ΑΣΕΠ: Στη Βουλή η παράταση των συμβάσεων της 3Κ/2018 μέχρι τα αποτελέσματα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δίνεται παράταση στις συμβάσεις των προσωρινά προσληφθέντων με την προκήρυξη 3Κ/2018 μέχρι να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Θεματικός Τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Με την τροπολογία, προβλέπεται ότι παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της μνημονευόμενης Προκήρυξης (3Κ/2018, τ. ΑΣΕΠ 4/2018) και απασχολείται προσωρινά, από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της ανωτέρω Προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση, από την ημερομηνία λήξης τους, των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που συνήψαν οι ΟΤΑ α’ βαθμού με προσωπικό που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018, μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της εν λόγω Προκήρυξης.

Η συγκεκριμένη ειδική (και εξ αντικείμενου βραχύχρονη) παρέκκλιση από το γενικό κανόνα περί οκτάμηνης διάρκειας των συμβάσεων) το οποίο ούτως ή άλλως προβλέπει τη δυνατότητα παρεκκλίσεων, όταν συντρέχει προς τούτο αντικειμενικός λόγος) επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος που απορρέουν, κατά τα ανωτέρω, από την επιτακτική ανάγκη διαφύλαξης της ομαλής και αδιατάρακτης λειτουργίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων και προστασίας έτσι της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων, μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018, διαδικασία η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πινάκες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 4/2018) και απασχολείται προσωρινά, παρατείνεται από την λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των ορισπκών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/ 2018 από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται σε βάρος των προϋπολογισμών των ο.τ.α. α’ βαθμού (φορείς της Γενικής Κυβέρνησης) δαπάνη, από την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ. και την ως εκ τούτου, κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού που υπάγεται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και διάρκεια συμβάσεων κ.λπ.).

Πηγή: dikaiologitika.gr


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook