ΑΣΕΠ: Όλη η προκήρυξη 5Ε/2017 για μόνιμες προσλήψεις

Ο ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη με αριθμό 5Ε/2017 που αφορά την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Η προκήρυξη είναι για δέκα τέσσερις (14) θέσεις και ειδικότερα:

  • έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο- ράς για τη στελέχωση της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων και
  • τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ.

1.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Η Διοίκηση και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαθέτουν, εκ του ευρωπαϊκού και ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, εχέγγυα λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών, Οικονομολόγων και Ελεγκτών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την υποστήριξη των εποπτικών διευθύνσεων αυτής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές περιγράφονται στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με τη διενέργεια ελέγχων, την προετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα της Ε.Κ., την παροχή διευκρινήσεων – οδηγιών σε εποπτευόμενους για θέματα αρμοδιότητας των διευθύνσεων της Ε.Κ. κ.λπ.

2. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αποστολή της είναι ο αξιόπιστος έλεγχος και η επιστημονικά τεκμηριωμένη παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών που αναφέρονται στη βιωσιμότητα του συνολικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των επιμέρους φορέων της.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Αναλογιστών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τη σύνταξη αναλογιστικών εκθέσεων στα πλαίσια μακροχρόνιου οικονομικού και χρηματοδοτικού σχεδιασμού του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, συνολικά και με την υποβολή σχετικών προτάσεων, την παρακολούθηση της πορείας των αναλογιστικών δεδομένων των ασφαλιστικών οργανισμών, τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος της Χώρας, τη διατύπωση γνώμης για τις προοπτικές βιωσιμότητας εν όψει πρότασης για ίδρυση ασφαλιστικών οργανισμών που έχουν μορφή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και υπάγονται στο ν. 3029/2002, με Αναλογιστικούς ελέγχους και εργασίες για τη σύσταση, την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία, την έγκαιρη διάγνωση και ορθολογική αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βιωσιμότητας και γενικότερα την αποτελεσματική εποπτεία των Τ.Ε.Α. Ν.Π.Ι.Δ..

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Ε/2017

Κατηγορία: Ε.Ε.Π.

Τ.Θ. 14 308 Αθήνα

Τ.Κ. 115 10

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ).

Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:

α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και

β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Επίσης αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη ή χωρίς το απαιτούμενο παράβολο αίτηση. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προ τιμήσεις για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του κατά γνωστικό αντικείμενο, στη θέση των οποίων επιθυμεί να προσληφθεί. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή «ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται προς τους υποψηφίους που υποβάλλουν υποψηφιότητα για περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, να καταθέτουν και αντίστοιχο αριθμό φωτοαντιγράφων της αιτήσεως, των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών για κάθε ένα από αυτά, για το ταχύτερο της διαδικασίας.

Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.