13-05-2021

Προσλήψεις στον Δήμο Γαλατσίου

Δείτε τα δικαιολογητικά

Η Πρόεδρος του Ν. Π. ∆. ∆. Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για την εξής κατά αριθµό ατόµων:

1 ΥΕ Βοηθός Μάγειρα

1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν. Π. ∆. ∆. Κ. Νευροκοπίου (∆/νση: Π. Κάβδα 6, τηλ: 2523350165-167) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μόσχογλου Ζωή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης

Δείτε την προκήρυξη:

Πηγή: alfavita.gr

Φωτογραφία: pexels.com

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ