23-10-2020

Ανακοινώθηκαν 2 προσλήψεις στον Δήμο Βέροιας

Δείτε την προκήρυξη

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας –Ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον ιό COVID-19, ύστερα από τη με αρ. 131/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βέροιας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/07 για την εξής ειδικότητα:

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ