18-02-2021

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στην Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Για έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου «Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας» του έργου: «Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος-Βόλος» και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α/75/2020) με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] της ΕΦΑ Μαγνησίας.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Αθανασάκη 1, 38001 ΒΟΛΟΣ, υπόψιν κας Τσοβίλη Ευαγγελίας και κας Μπαρλά Ευφροσύνης, (τηλ. επικοινωνίας: 24210 25349 και 24210 76278) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 5/5/2020 έως 14/5/2020).

 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ