25-01-2021

Πέντε θέσεις εργασίας στον Δήμο Καλαμαριάς μέσω ΑΣΕΠ

Ολόκληρη η προκήρυξη

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων ανακοίνωσε ο ΑΣΕΠ. Οι θέσεις εργασίας αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης «Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, του δημοτικού ιατρείου και των Κ.Α.Π.Η. προς ευάλωτες ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», στον Δήμο Καλαμαριάς που εδρεύει στην Καλαμαριά Ν. Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

1 ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
1 ΠΕ Ψυχολόγος
1 ΤΕ Εργοθεραπευτής
1 ΠΕ/ ΤΕ Νοσηλευτής
1 ΠΕ/ ΤΕ Νοσηλευτής

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο Κεφάλαιο II, «Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.

Η προκήρυξη:

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ