27-10-2020

Ανακοινώθηκαν δύο προσλήψεις στον δήμο Μύκης

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης Νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γκρέϊντερ και ελλείψει αυτού JCB)
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μύκης– Σμίνθη Ξάνθης – Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κ. Βασιλείου Μωϋσίδη (τηλ. επικοινωνίας: 25413 52336-337).