12-04-2021

Προσλήψεις ειδικών συμβούλων στον δήμο Αθηναίων

Τις προσλήψεις επτά Ειδικών Συµβούλων µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων.

Προϋποθέσεις και καθήκοντα

1. Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Περιβάλλοντος και Διαχείρισης της Καθηµερινότητας, Ενέργειας και Βιώσιµης Ανάπτυξης του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολιτικών Μηχανικών.

2.Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Εκπαίδευσης και Υλοποίησης εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραµµάτων του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Παιδαγωγικών Επιστηµών, Επιστήµων Πληροφορικής, Επιστηµών Αθλητισµού και Φυσικής Αγωγής.

3.Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Προβολής, Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας των δράσεων του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πολιτικών Επιστηµών.

4. Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Διαχείρισης, Συντήρησης, Διαφύλαξης και Ανάπτυξης της Περιουσίας του Δήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Θετικών Επιστηµών, Οικονοµικών Σπουδών.

5.Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Εσωτερικής Οργάνωσης και Διοικητικής Διάρθρωσης του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Πολιτικών Επιστηµών, Δηµόσιας Διοίκησης.

6.Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Τεχνικών Έργων και Υποδοµών του Δήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός.

7. Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Δηµοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Γραφείου ∆ηµάρχου και του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστηµών. Β. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση, µε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

Σχετική Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται µε σαφήνεια για ποια εκ των ανωτέρω προκυρησσοµένων θέσεων ειδικού συµβούλου ενδιαφέρονται (1 έως 7)

Πτυχίο ή Δίπλωµα της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ηµεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιµίας για την αλλοδαπή).

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.

Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σε φωτοαντίγραφο επίσηµα επικυρωµένο.

Βιογραφικό σηµείωµα ή οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκµηριώνει την ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε το αντικείµενο των καθηκόντων.

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Δήµου µας, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τµήµα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείων και θα απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού, (Λιοσίων 22, Αθήνα, ΤΚ 10438) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστηµένης επιστολής.

Οι ενδιαφερόµενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισµού σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των άρθρων 11-14 ΚΚ∆ΚΥ και να µη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα των άρθρων 15-17 ΚΚ∆ΚΥ.

Το έργο του Ειδικού Συµβούλου είναι ασυµβίβαστο µε την άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος. ∆. Η παρούσα γνωστοποίηση θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και θα αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µας, β) στο διαδικτυακό τόπο «∆ιαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ