22-04-2021

Ανακοινώθηκαν 45 προσλήψεις στον δήμο Αγρινίου

Προσλήψεις 45 υπαλλήλων, καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Επιχείρησης (με αντίτιμο), ήτοι τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων για το έτος 2019-2020.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 21 ετών και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 13 του Ν.3584/2007).

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας
 • Αντίγραφα Διπλωμάτων και πτυχίων, (ειδικά τυπικά προσόντα
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • .Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση σπουδών τέκνου σε περίπτωση φοιτητών – σπουδαστών.
 • Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.
 • Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση)
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:Αν υπηρετεί ή υπηρέτησε στο Δημόσιο , σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αν εξήλθε της υπηρεσίας, για ποια αιτία. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κανένα από τα εγκλήματα του άρθρου 22 του ΠΔ 611/77 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους.Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Η πρόσληψη των επιτυχόντων καθώς και το σύνολο ωρών διδασκαλίας που θα τους ανατεθούν, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε τμήμα ή σχολή.

Αιτήσεις – προθεσμίες

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου» στην οδό Δαγκλή 27 στο Αγρίνιο, (τηλέφωνο 26413 60613 – 26413 60615), μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους απορρίπτεται.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, ημερολογιακές και αρχίζει από τη Δευτέρα εννέα (9) Σεπτεμβρίου και λήγει την Τετάρτη δέκα οκτώ (18) Σεπτεμβρίου 2019. Η επιλογή θα γίνει από την τριμελή επιτροπή (η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμό 25/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμό Πρωτοκόλλου 76939/10-04-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου), μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών στο κτήριο που στεγάζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Δαγκλή 27 Αγρίνιο).

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης, θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Αγρινίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου, καθώς και στο Πρόγραμμα Διαύγεια και θα συνταχθούν σχετικά αποδεικτικά. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, της Επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Ο οριστικός πίνακας των επιτυχόντων θα καταρτισθεί από την ως άνω τριμελή επιτροπή καλλιτεχνικού Προσωπικού και η οποία θα τηρήσει την όλη διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 524/80.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ