22-04-2021

Προσλήψεις οχτώ εργατών στον Δήμο Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της λήξης της αντιπυρικής περιόδου και συγκεκριμένα δύο (2) ΔΕ οδηγών, δύο (2) ΔΕ/ΥΕ χειριστών μηχανημάτων έργου και τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καλύψεως δράσεων – εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο, ως εξής:

  • 4 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • 2 ΔΕ Οδηγών
  • 2 ΔΕ/ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, δηλ. από την Τετάρτη 12-06-2019 έως και την Παρασκευή 21-06-2019, επισυνάπτοντας πέραν των απαιτούμενων από την ανακοίνωση τυπικών προσόντων και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και 2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρουν ότι : α) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, β) διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για να εργαστούν καθώς και ότι γ) δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται από την Υπηρεσία μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2661362773, -774, -776.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ