15-04-2021

Ζητούνται ναυαγοσώστες στον Δήμο Αίγινας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις (4) συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών), συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αίγινας για την παρακάτω, ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα:

  • 2 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αίγινας – Οινώνης 3- 18010 Αίγινα, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας και Διοικητικής Μέριμνας αρμόδια υπάλληλος κα Παπαδοπούλου Θεοδώρα, 2297320034Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 13/06/2019 μέχρι και την 22/06/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ