13-04-2021

Πρόσληψη Γεωτεχνικού στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο (επιστήμονα) για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασ. Όλγας 198, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό ΤομέαAgroFood Innovation Clusters» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:Agrolabs », που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Έργο (INTERREG V-B) BALKAN – MEDITERRANENAN 2014 -2020, διάρκειας έως 30-06- 2019 με δυνατότητα παράτασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΠΕ Γεωτεχνικών

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση μπορούν να ζητηθούν είτε με αποστολή φαξ στο 2313 319696 ή με email στο [email protected], [email protected]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ