29-10-2020

Δέκα προσλήψεις εργατών πρασίνου στον Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)
μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου, ανά ειδικότητα ως εξής:

10 ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 01-04-2019 μέχρι και Παρασκευή 05-04-2019.