24-10-2020

Προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

Οκτώ (8) άτομα ΥΕ – Προσωπικό Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών του δήμου,

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) μήνες, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Δ/κων Υπ/σιών, στο Δημαρχείο, – οδός Στ. Καραγιώργη 2 – 2ος όροφος, Τ.Κ. 141 21 από 25/4/2018 έως και 30/4/2018.

Οι όροι και οι αμοιβές θα περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης εργασίας.