12-04-2021

Υπουργείο Εργασίας: Τα αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2018

Σήμερα, Τρίτη, εκδίδονται οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: 644Γ465Θ1Ω-ΒΩ7) που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης και ανάρτησής, ήτοι από τις 06-03-2018 έως και τις 15-03-2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 5783/Δ1.1910/30-01-2018 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018. (ΑΔΑ: 644Γ465Θ1Ω-ΒΩ7).

Τα αποτελέσματα εδώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ