05-03-2021

Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τέσσερις προσλήψεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ».

Το Δ.Σ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π) Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Δικαιούχος της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ», για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7, προς υποβολή αίτησης για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο Πλαίσιο της Πράξης «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001036, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Θέση 1-3

Απαραίτητα προσόντα:
– Διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. σχετικό με Επιστήμες της Εκπαίδευσης ή τις Κοινωνικές Επιστήμες ή τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμων και αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ της αλλοδαπής.
– Διαθέτουν διδακτορικό τίτλο, ελληνικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, σχετικό με Επιστήμες της Εκπαίδευσης ή τις Κοινωνικές Επιστήμες.
– Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για κάποια ή για κάποιες από τις θέσεις με Κ.Θ. 1, 2, 3 αιτήσεις υποψηφίων με διδακτορικό τίτλο, θα αξιολογηθούν αιτήσεις υποψηφίων με μεταπτυχιακό τίτλο ελληνικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, σχετικό με Επιστήμες της Εκπαίδευσης ή τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Θέση 4

Απαραίτητα προσόντα:
– Διαθέτουν τουλάχιστον εικοσαετή εκπαιδευτική εμπειρία (στον ιδιωτικό ή και στο δημόσιο τομέα).
– Διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ελληνικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ της αλλοδαπής, και εγκεκριμένο από το υπηρεσιακό του συμβούλιο για τη συνάφεια με τον κλάδο που ανήκουν.
– Διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 202 (κ. Ελένη Παπαδοπούλου) για θέματα κριτηρίων ή στο τηλέφωνο 213 1335 355 (κ. Σαββοπούλου, κ. Λειβαδίτης) για θέματα διαδικασιών.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ