07-05-2021

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, που εδρεύει στη Καλαμάτα του Νομού Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – Κάστρο Πύλου (Νιόκαστρο) (Δήμος Πύλου- Νέστορος)
  • 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – Κάστρο Μεθώνης (Δήμος Πύλου- Νέστορος)
  • 1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – Οχυρό Συγκρότημα των Μούρτζινων – Τρουπάκηδων στην Καρδαμύλη (Δήμος Δυτικής Μάνης)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Μεθώνης 10& Κανάρη, Τ.Κ.24100 Καλαμάτα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ υπόψη κας Γλαβά Ιωάννας τηλ. επικοινωνίας: 27210-22534-26770.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής (Κάστρο Πύλου «Νιόκαστρο», Κάστρο Μεθώνης και στο Οχυρό Συγκρότημα των Μούρτζινων-Τρουπάκιδων στην Καρδαμύλη), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων: Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος και Δυτικής Μάνης στους οποίους εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας και προκηρύσσονται οι θέσεις, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ