26-01-2021

Προσλήψεις στον Δήμο Μεταμόρφωσης

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης, ως εξής:

  • 1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 144 52, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κας Αφροδίτης Βασιλάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132012920).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεταμόρφωσης (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452) και στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου (Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14451) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ