24-10-2020

Προσλήψεις μουσικών στον Δήμο Παιονίας Ν. Κιλκίς

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Τμημάτων- Μουσικής και Φιλαρμονικής, ως εξής:

  • 2 ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΠΙΑΝΟ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας και να την υποβάλλουν στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ/νση :Ευρωπός, Τηλ.: 23433, 50614,50633,50616) κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περιληπτικής προκήρυξης στις τοπικές εφημερίδες (ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης: 29/11/2017), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας, Τ.Κ. 61007, Ευρωπός -Ν. Κιλκίς, υπόψη κ. Πεταλά Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας :2343350614).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περιληπτικής προκήρυξης στις δύο (2) εφημερίδες του Ν. Κιλκίς (ΕΙΔΗΣΕΙΣ & ΠΡΩΙΝΗ) ή της ανάρτησης της προκήρυξης στην έδρα της Επιχείρησης στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Ευρωπού και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παιονίας