17-04-2021

21 συμβάσεις μίσθωσης έργου στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορούν αντικείμενα που ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

(Α) υδρομετρήσεις – δειγματοληψίες (συμβάσεις με 17 αναδόχους),

(Β) εργαστηριακοί προσδιορισμοί (συμβάσεις με 2 αναδόχους), και

(Γ) υποστήριξη έργου (συμβάσεις με 2 αναδόχους).

Το συγκεκριμένο τμήμα του έργου (C) θα εκτελείται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) και στην Αθήνα (πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών), 2-3 φορές ανά εβδομάδα, σε συνεργασία με τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συντονιστές του Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι, για τις ανάγκες του Έργου θα πρέπει να συμμετέχουν στις εργασίες πεδίου βάσει του προγραμματισμού των συντονιστών υδρομετρήσεων και δειγματοληψιών, ο οποίος θα γίνεται γνωστός μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα. Ορισμένους μήνες οι εργασίες πεδίου μπορεί να ξεπερνούν τις 10 μέρες, συνεχόμενα ή όχι, και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα ή/και αργίες.

Οι εργασίες θα ξεκινούν από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ και ενδέχεται να εκτελούνται κάτω από δυσμενείς συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλές – χαμηλές θερμοκρασίες, εργασία σε υδάτινο περιβάλλον, πολύωρη πεζοπορία, μεταφορά εξοπλισμού, χειρισμό εξοπλισμού μεγάλου βάρους, οδήγηση εκτός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου κ.ά.).

Για τους παραπάνω λόγους επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση που θα τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω, κάτω από ακραίες πιθανά συνθήκες. Σημειώνεται επίσης, ότι θα πρέπει συχνά να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες λήψης άμεσων αποφάσεων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων κατά την εκτέλεση των εργασιών πεδίου, καθώς επίσης και να επιλύουν κάθε πρόβλημα που ήθελε προκύψει.

Αριθμός και κατανομή συμβάσεων έργου

Προβλέπεται συνολικά η σύναψη δεκαεπτά (17) συμβάσεων έργου με δεκαεπτά (17) αναδόχους διάρκειας από την υπογραφή τους μέχρι την 31/12/2023. Η κατανομή των συμβάσεων αυτών ανά βάση εκκίνησης (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) είναι:

Α 1. Βάση εκκίνησης Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη- πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)

Αριθμός συμβάσεων: Δώδεκα (12)

Γεωγραφική περιοχή δράσης: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα.

Α 2.Βάση εκκίνησης Αθήνα (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων – Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής, Δημοκρατίας 61, 13510 Άγιοι Ανάργυροι Αττικής – πρώην Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών)

Αριθμός συμβάσεων: Πέντε (5)

Γεωγραφική περιοχή δράσης: Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη.

Αριθμός και κατανομή συμβάσεων έργου

Προβλέπεται η σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) αναδόχους (Γ1 και Γ2) διάρκειας από την υπογραφή τους μέχρι την 31/12/2023. Για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών που έχουν βάση εκκίνησης την Αθήνα, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις, παρά μόνο αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τους επιστημονικά υπεύθυνους για τη συμμετοχή των αναδόχων σε συσκέψεις για το συντονισμό της ομάδας διαχείρισης του Έργου στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν και μόνο την περίπτωση, οι δαπάνες μετακίνησης των αναδόχων θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα οδοιπορική πολιτική του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Για τις δύο αυτές συμβάσεις, ως βάση εκκίνησης ορίζεται η Αθήνα, από την οποία υπολογίζεται κάθε φορά η δαπάνη μετακίνησης (όταν αυτή απαιτηθεί με βάση τα παραπάνω). Το συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση μίσθωσης έργου της κατηγορίας αυτής είναι 136.800,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και ασφαλιστικών εισφορών Αναδόχου και ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής του Αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 8 η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (πρώην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ), 57 400, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310- 798790.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την πρόταση πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του υποψηφίου αναδόχου (έντυπο συνημμένο στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος)

2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

3. Αντίγραφο του τίτλου και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που απαιτείται κατά περίπτωση. Εφόσον αυτός έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή αντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων

4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. Σημειώνεται ότι για τους μεν μισθωτούς η εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του εργοδότη και βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες με την υποβολή των σχετικών συμβάσεων και των αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας, συνοδευόμενα από τη βεβαίωση του αναθέτοντα για το ακριβές είδος και την ακριβή διάρκεια των εργασιών που εκτελέστηκαν.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού για την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας όπου απαιτείται.

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπου απαιτείται.

7. Αντίγραφο πιστοποιητικού για την απόδειξη της γνώσης του στατιστικού πακέτου επεξεργασίας SPSS ή αντίστοιχο.

8. Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο όπου απαιτείται και όπου δεν απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου περί της μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης.

9. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (η οποία να είναι σε ισχύ) και όπου δεν απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου περί της μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης.

10. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου όπου απαιτείται, η οποία να είναι σε ισχύ.

11. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με έμφαση στα στοιχεία που αφορούν στην κατηγορία για την οποία υποβάλλεται εκδήλωση ενδιαφέροντος.

12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων, με δέσμευση υποβολής των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους εάν ζητηθούν, μετά την επιλογή τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ