17-04-2021

Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των ακόλουθων αντικειμένων υπηρεσιών:

  • 1 ΠΕ στον τομέα Διεθνών / Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
  • 1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Πέμπτη, 7η Δεκεμβρίου 2017 τα ακόλουθα:

1.Ηλεκτρονική Αίτηση, με τον κωδικό της θέσης για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και εφόσον έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Μητρώο Συνεργατών & Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (βλέπε παράγραφο 4 της Προκήρυξης).

2.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:

  • η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος.
  • η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και η διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επί τόπου σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ΕΚΤ.
  • για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι 01.12.2017, ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
  •  η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία. Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.gspa.gr/%283200030680043257%29/documents/υπευθυνη%20 δηλωση.doc

3.Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή αρχείου doc/.docx ή pdf κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass στα ελληνικά. Πληροφορίες για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος Europass παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Docu ments/Europass+CV.csp), από τον οποίο διατίθενται επίσης πρότυπα αρχείων προς συμπλήρωση (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/Euro passCV/CVTemplate.csp).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα της θέσης και τα κριτήρια επιλογής όσο και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα τους.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr.

Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α. το βιογραφικό σημείωμα και

β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Σε κάθε περίπτωση οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 7η Δεκεμβρίου 2017.

Αιτήσεις οι οποίες περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου δεν εξετάζονται και αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την κα Δ. Τριανταφυλλίδου, τηλ.: 210-7273900, ώρες 11.00-14.00, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής email στο [email protected] με σαφή αναφορά στο θέμα του μηνύματος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης.

Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την υποβολή των αιτήσεων τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και παραιτούνται του δικαιώματος αμφισβήτησης της νομιμότητας των όρων της ή προσβολής της για οποιονδήποτε λόγο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ