26-02-2021

Προσλήψεις γυμναστών στον Δήμο Λέρου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδικού Σταθμού – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2018, με ωριαία αποζημίωση, όπως προβλέπεται από το οργανωτικό πλαίσιο της ΓΓΑ, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (η οποία διατίθεται από το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

2. Βιογραφικό σημείωμα (προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση µέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.)

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση του Δήμου Λέρου περί μόνιμης κατοικίας.

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και Β)ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου έως την 1 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή), στα Γραφεία του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π., είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως (Διεύθυνση: Λακκί Λέρος, Τ. Κ. 85400, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2247026160), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης στον τοπικό τύπο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι (από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου και η λήξη έως την 1 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή).

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ