17-05-2021

Προσλήψεις 10 ατόμων στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του επισιτισμού ΤΕΒΑ/FEAD, με αντικείμενο την ψυχολογική, συμβουλευτική και παιδαγωγική υποστήριξη των ωφελούμενων οικογενειών καιτων μελών τους αλλά και για την υλοποίηση των εργασιών που απαιτούνται για τη διαχείριση και διανομή των ειδών σίτισης του προγράμματος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ως εξής:

 • Ένας (1)Ψυχολόγος -Παιδοψυχολόγος (ΠΕ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά των ωφελουμένων οικογενειών, εντοπισμός προβλημάτων και άμεση αντιμετώπιση αυτών”
 • Ένας (1)Ψυχολόγος (ΠΕ) Ενηλίκων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: Ψ”υχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στις ωφελούμενες οικογένειες που βιώνουν τις συνέπειες της φτώχειας”
 • Ένας (1) Διαιτολόγος – Διατροφολόγος (ΠΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή διατροφικών συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών για την άμεση προστασία της υγείας τους”
 • Ένας (1) Διαιτολόγος – Διατροφολόγος (ΤΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Υποστήριξη οικογενειών στην παροχή διατροφικών συμβουλών και παρακολούθηση εφαρμογής αυτών για την άμεση προστασία της υγείας τους”
 • Ένας (1)Φιλόλογος (ΠΕ) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Υποστήριξη και παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων, γραπτών ή προφορικών στα παιδιά σχολικής ηλικίας”
 • Ένας (1)Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Π(Ε) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου “Απασχόληση, ενημέρωση, εκγύμναση και προετοιμασία των παιδιών ωφελουμένων του ΤΕΒΑ, σε αθλητικές δραστηριότητες, αθλοπαιδιές καιεπισκέψεις σε αθλητικούς χώρους, που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο συνοδευτικών – υποστηρικτικών ενεργειών του προγράμματος”
 • Ένας (1)Νηπιαγωγός Π( Ε) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου “Παιδαγωγική υποστήριξη, ενθάρρυνση και συμμετοχή σε παιδαγωγικές πρωτοβουλίες και προγράμματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας”
 • Δύο (2) Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Διοικητικοί (ΔΕ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση των δράσεων του προγράμματος”
 • Ένας (1)Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Διοικητικός Δ( Ε), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Συντονισμός, παρακολούθηση και διαχείριση των διανομών των ειδών σίτισης”

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οιενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα:

1. Αίτηση, στην οποία ο υποψήφιος/-α θα δηλώνειτην πρόθεσή του για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών

4. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται

5. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986), υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:

 • η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος
 • η χρονική διαθεσιμότητα καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου για τους άνδρες,
 • η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές
 • η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τέσσερις (4) ημέρες, αρχομένης από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου, ήτοι από τις 24.10.2017. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΑΣΔΑ με πρακτικό ανάρτησης, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.asda.gr)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις, οιενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ, Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210 – 5745826 εσ. 231 και 233, ώρες 9:00 έως 14:00, email: [email protected]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ