12-05-2021

Θέσεις γιατρών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Το ∆ηµοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ∆ηµοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών, που εδρεύει στο ∆ήµο Νεάπολης Συκεών µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης, την Ιατρική υποστήριξη, την παροχή ιατρικών οδηγιών, την εξέταση, την χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής και συνταγογράφησης, την παραποµπή για παρακλινικές εξετάσεις, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος . Ειδικότερα θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 • 1 ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής
 • 1 ΠΕ Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστηµίου του εσωτερικού ή ισότιµο του εξωτερικού αναγνωρισµένο.
 2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος .
 3. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας.
 4. Βιογραφικό Σηµείωµα.
 5. Πρόσφατο αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραµµένοι.
 6. Αντίγραφο της Αστυνοµική Ταυτότητας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση περί µη κωλύµατος επί των διατάξεων του Π∆ 164/2004 ΚΑΙ Π∆ 180/2004.
 8. Αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών ή συνεργασίας µε ΟΤΑ ( αντίγραφο σύµβαση, αντίγραφο τιµολογίου παροχής υπηρεσιών κλπ).
 9. Αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών που αφορούν στην κατάταξη των υποψήφιων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: στο Γ΄ ΚΑΠΗ Συκεών, στον 2ο όροφο, Μεσολογγίου µε Περγάµου γωνία, ΤΚ 56626, Συκιές, υπόψη κας Αλεξίου Σοφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-639355 ( από τις 8,30 πµ έως 16,00 µµ).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20/10/2017 έως και 29/10/2017.  

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ