21-02-2021

Προσλήψεις 20 γυμναστών στον Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι(20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους 2017-2018» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2018.

  • 20 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό Σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γ.Γ.Α., στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.

2. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Βεβαίωση περί μονίμου κατοικίας, εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου Ιλίου.

6. Βεβαίωση, πρόσφατη, του ΟΑΕΔ περί ανεργίας.

7. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία αποκλειστικά σε προγράμματα Π.Α.γ.Ο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε οποιοδήποτε Ο.Τ.Α ή/και Ν.Π.Δ.Δ., αναλυτικά(έτος, μήνες, ώρες απασχόλησης) και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου(Διεύθυνση: Κάλχου 48-50) για δέκα (10) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης(τηλ. επικοινωνίας: 210-2691502).

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ