25-01-2021

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας

Το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Ν.Μ. Έδεσσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ:.

  • Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β’ Παθολογίας για το Παθολογικό τμήμα.

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

γ. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας

δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμ. Β’.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας σε τέσσερα (4) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δηλαδή από 7 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 26 Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τετραπλούν, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στη διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας», Τέρμα Εγνατία, ΤΚ 58200, Έδεσσα».

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ