22-01-2021

Προσλήψεις καθηγητών μουσικής στον Δήμο Καλαμπάκας

Ο ∆ήμος Καλαμπάκας προκηρύσσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στον ∆ήµο Καλαµπάκας µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2017-2018, αναλυτικότερα:

  • 1 Κωδικός θέσης 01 Έγχορδα µε δοξάρι (βιολί) 
  • 1 Κωδικός θέσης 02 Ξύλινα Πνευστά (φλάουτο)
  • 1 Κωδικός θέσης 03 Ξύλινα Πνευστά (Σαξόφωνο)
  • 1 Κωδικός θέσης 04 Παραδοσιακό κλαρίνο 
  • 1 Κωδικός θέσης 05 Έγχορδα µε δοξάρι (βιολοντσέλο) 
  • 1 Κωδικός θέσης 06 Κρουστά 
  • 1 Κωδικός θέσης 07 Ηλεκτρικό Μπάσο 
  • 1 Κωδικός θέσης 08 Μουσικής  Τεχνολογίας – Παραγωγής Ήχου
  • 4 Κωδικός θέσης 09 Γυµναστών ΠΕ – µε ειδικότητα Παραδοσιακών χορών 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καλαµπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαµπάκα ΤΚ 42200, γραφείου πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

H προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών- τυπικών προσόντων, τα οποία αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία µπορούν να προµηθευτούν οι υποψήφιοι από την παραπάνω ∆ιεύθυνση ή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµπάκας www.kalabaka.org

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ