20-01-2021

Προσλήψεις 64 ατόμων στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο πρόεδρος της ∆ημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του ∆ηµοτικού Ωδείου, της Ανώτερης Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, της Σχολής Κλασικού & Σύγχρονου Χορού, των Εικαστικών τµηµάτων και του τµήµατος εκµάθησης παραδοσιακών χορών, για το σχολικό έτος 2017-2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ωροµίσθιας εκ περιτροπής απασχόλησης , συνολικού αριθµού εξήντα τεσσάρων (64) ατόµων για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητες µε τα αντίστοιχα τυπικά-ειδικά προσόντα και τη χρονική διάρκεια της σύµβασης

ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της περίληψης παρούσας προκήρυξης.

Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας» και θα υποβάλλεται στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β., Σίφνου & Αγίου Γεωργίου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 10.30 π.µ. µέχρι 14.30 µ.µ. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. τηλ.: 210.5697223-4.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ