31-10-2020

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Το Π.Γ.Ν.Λάρισας αποφασίζει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Π.Γ.Ν. Λάρισας – Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Οργανική Μονάδα της έδρας Λάρια Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, ως εξής:

  • Μία (1) θέση Επιμελητή Α’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για την Κλινική Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ).
  • Δύο (2) θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για την Κλινική Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ).

Η αίτηση − δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ- Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εις τριπλούν μέσα σε φάκελο με έλασμα, και σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών που αρχίζει από 30.08.2017 και λήγει την 18.09.2017.

Αιτήσεις − δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, Ταχ/κή Διευθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, περιοχή ΜΕΖΟΥΡΛΟ, ΤΚ 41110, Λάρισα Τ.Θ 1425. με την επισήμανση «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ.».

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις − δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου μας(τηλ.2413501453) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.