21-01-2021

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής “Σισμανόγλειο”

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής “Σισμανόγλειο” αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία:

  • 1 Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) – Επιμελητή Α
  • 1 Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) – Επιμελητή Β

Κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει αίτηση – δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι έχουν:

1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – μέλους της Ε.Ε.

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας

4. Άσκηση ειδικότητας για δυο (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία που να μην υπερβαίνει το 55ο έτος για τη θέση Επιμελητή Α΄

5. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τη θέση Επιμελητή Β΄ (Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας).

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής εις τριπλούν (από 28 Αυγούστου έως και 18 Σεπτεμβρίου)

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Τμήμα Γραμματείας Σισμάνογλου 45, ΤΚ 69133 Κομοτηνή

Για τις αιτήσεις, η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351200 και 2531351400).

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ