18-01-2021

Προσλήψεις σχολικών τροχονόμων στον Δήμο Σκύδρας

Ο πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας ανακοινώνει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων στη Τ.Κ. Μαυροβουνίου, για το σχολικό έτος 2017-18

Οι ώρες απασχόλησης είναι:
•    Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
•    Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 και από τις 13.10 μέχρι τις 13.30.
Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από τη σχολική επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυποαπό την Γραμματεία ) από τις 24/8/2017 μέχρι 31/8/2017, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2016
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
  5. Βεβαίωση του Διευθυντή  από την οποία να προκύπτει ότι έχει ένα τουλάχιστον τέκνο που φοιτά στο Σχολείο.
  6. Απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας

Κατά την επιλογή, θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο υπ’αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, ανάμεσα στα άλλα, η προηγούμενη εμπειρία των ενδιαφερόμενων σε θέματα αστυνόμευσης και τροχαίας. Επίσης θα συνεκτιμηθούν, το γεγονός της γνώσης της σχολικής κοινότητας και τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ