26-01-2021

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Νοσηλευτική Μονάδα Νάουσας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Νοσηλευτική Μονάδα Νάουσας προκηρύσσει για την πλήρωση τους τις παρακάτω δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., του Παθολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας, ως εξής:

  • 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για το Παθολογικό τμήμα) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
  •  1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για το Παθολογικό τμήμα) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

Η αίτηση –δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Γ. Ν. Ημαθίας – Ν. Μ. Νάουσας εις τετραπλούν (4 υποφάκελοι που εσωκλείονται στον κυρίως φάκελο του υποψηφίου), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από 23 Αυγούστου 2017 ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών έως και 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αιτήσεις –δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά , μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία στο Τμήμα Γραμματείας του Γ. Ν. Ημαθίας – Νοσηλευτική Μονάδα Νάουσας Αφών ΛΑΝΑΡΑ & ΦΩΚ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ 3 -Τ.Κ. 59200 ΝΑΟΥΣΑ.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Γραμματείας της Μονάδας Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350204.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ