22-01-2021

Προσλήψεις 23 καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Σκύδρας

Ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-18.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Σκύδρας από τις 24/8/2017 μέγρι και τις 31/8/2017 στις 15,00′, στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2016.
  3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  4. Βεβαίωση του Δ/ντή του Σχολείου για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ( για όσους/σες το προηγούμενο σχολικό έτος είχαν συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του σχολείου )
  5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ