23-10-2020

Προσλήψεις στον Δήμο Γρεβενών

Ο ∆ήµος Γρεβενών ύστερα από την υπ’ αριθ. 214/2017 απόφαση του ∆.Σ, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. 100.751/18-07-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού Οκτώ [08] ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών στις Τοπικές Κοινότητες και στην πόλη των Γρεβενών, µε την ειδικότητα του εργάτη πρασίνου, µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

  • 8 Εργάτες Πρασίνου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Προτάσσονται οι δηµότες του ∆ήµου Γρεβενών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα του άρθρου 214 του Ν. 3584/2007.

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στα ∆ηµοτολόγια [Γέννησης].

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Γρεβενών [∆/νση: Πλ. Ελευθερίας 1, 511 00 Γρεβενά, τηλ: 24623-50868] και αρµόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. ∆ηµήτριος Χ. Βάϊος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε [5] εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή από: 22-08-2016, έως 28-08-2016.