30-10-2020

Προσλήψεις 46 καθηγητών μουσικής στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ) με συνολικά τριάντα έξι (36) καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων, τέσσερις (4) μαέστρους, έναν (1) μουσικό συνοδείας και πέντε (5) μουσικούς εκτελεστές Φιλαρμονικής, για την κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που εδρεύει στη Λάρισα, Πλατεία Λαού ΤΚ 41221, με αντικείμενο: τη «διδασκαλία μουσικής», τη «Δ/νση μουσικών σχημάτων» (μαέστροι) και το «ειδικό καλλιτεχνικό έργο» συνολικής διάρκειας έως εννέα μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Πλατεία Λαού, 41221 Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη του κου Χρήστου Μπαντούλη (τηλ. Επικοινωνίας 2410-536886, 2410-531960).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δ.Ω.Λ., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και συγκεκριμένα από Τετάρτη 23-08-2017 μέχρι Παρασκευή 01-09-2017.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες μόνο και κατά τις ώρες 09:00 -13:00.

Η συνέντευξη-ακρόαση των υποψηφίων όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ενότητα θα γίνει τη Δευτέρα και την Τρίτη 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2017 και κατά τις ώρες 09:00-14:00 στο χώρο του Δ.Ω.Λ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2410536886 2410531960 2410250956 – Καθημερινά από 09:00-13:00.