25-01-2021

Προσλήψεις γιατρών στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» προκηρύσσει την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθµό του Επιµελητή Β’ για τα αντίστοιχα Τµήµατα του Νοσοκοµείου.

  • ∆ύο (2) θέσεις Επιµελητή Β΄ Χειρουργικής Θώρακα.
  • Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Πυρηνικής Ιατρικής (για το Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας) 
  • ∆ύο (2) θέσεις Επιµελητή Β΄ Παιδιατρικής (για τη ΜΕΝΝ).

Η Αίτηση – ∆ήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» σε τρία φωτοαντίγραφα µε τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι τρείς σειρές των αντιγράφων θα τοποθετηθούν σε τρία (3) ξεχωριστά φάκελα ή ντοσιέ, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, ήτοι από 28-8- 2017 έως και 13-9-2017

Αιτήσεις – δηλώσεις µαζί µε τα δικαιολογητικά, µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, µέσα στην ορισθείσα προθεσµία, εις τριπλούν, στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου προς το Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ», Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού ΡΙΜΙΝΙ 1, ΤΚ 12462 ΧΑΪ∆ΑΡΙ µε την ένδειξη « Υποψηφιότητα για την προκήρυξη ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ µε αρ. πρωτ. 25189/21-07-2017».

Για τις αιτήσεις αυτές η ηµεροµηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυµεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος µπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της µιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία στα τηλέφωνο 210 5831045 και 210 5831076.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ