21-01-2021

Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο»:

  • Τέσσερις (4) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Τίτλο ιατρικής ειδικότητας αντίστοιχο με τη θέση.

δ. Ηλικία μέχρι 50 ετών (ως ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου εις τριπλούν, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει την 1-8-2017 και λήγει στις 20-8-2017.

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία, στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 114, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αίτηση – δήλωση που υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμία δεν γίνεται δεκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 2132088117.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ