28-01-2021

Προσλήψεις 63 μουσικών στον Δήμο Δράμας

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο.-Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 63

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (Courier), στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεργίνας 218Α, 66133 Δράμα, τηλ. 2521047022, στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας (Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00π.μ.-15.00μ.μ.), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα).

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις) ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, απολυτηρίου Λυκείου και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.

Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή εγγραφής στα οικεία δημοτολόγια, κατά περίπτωση.

5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

6) Βιογραφικό σημείωμα.

7) Βεβαίωση ανεργίας.

8) Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας.

9) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται αν ο υποψήφιος είναι δημόσιος υπάλληλος, μόνιμος ή ΙΔΑΧ και αν ναι σε ποια υπηρεσία υπηρετεί.

10) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ