25-01-2021

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στην Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2015 – 2017

Το Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου προκηρύσσει την πρόσληψη µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση, για κάλυψη τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – αναπληρωτών), στα ακόλουθα επαναληπτικά µαθήµατα τα οποία θα πραγµατοποιηθούν από 04 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα έως και 08 Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα Παρασκευή.

Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης ως και τα απαιτούµενα σχετικά υπηρεσιακά έντυπα, για την υποβολή της υποψηφιότητας (αίτηση, κ.λ.π.) παρέχονται από την Υπηρεσία στη ∆ιεύθυνση ΤΜΗΜΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ν. Καζαντζάκη αρ. 36 , Τ.Κ. 741 32 Ρέθυµνο.

Για λοιπές λεπτοµέρειες και πληροφορίες, παρακαλούνται οι υποψήφιοι/-ες να απευθύνονται στο Γραφείο Σπουδών και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Υπηρεσίας µας, στα τηλέφωνα 2831040108 – 2831040109 και από ώρες 09:00 µέχρι 14:00.

Η υποβολή των αιτήσεων µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την πρόσληψη µε επιλογή των υποψηφίων, θα γίνεται µέχρι την 14:00 ώρα της 24 Ιουλίου 2017, προσωπικά από τους υποψήφιους/-ες ή από τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους, στο Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου.

∆υνατή η υποβολή των αιτήσεων ή µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφοράς των ΕΛΤΑ ή Courier, στην έδρα της Υπηρεσίας µας, υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των αναφεροµένων στη σχετική προκήρυξη.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ