19-01-2021

Θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2 «Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές» του έργου «Έργα μεταφοράς λυμάτων Κισάμου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30-10-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης εφόσον παραταθεί το έργο, ως ακολούθως:

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος
  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α΄ με εξειδίκευση στην κεραμική και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχ/των και Έργων Τέχνης (Έργων Τέχνης) με ειδίκευση στην κεραμική
  • 3 ΔΕ Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Στοά Βαρδινογιάννη 4 ος όροφος, Χανιά 73134 απευθύνοντάς την στο πρωτόκολλο υπόψιν κ. Κώτσου Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 28210 44418 & 94487), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 19.07.2017 έως 25.07.2017).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ