13-05-2021

ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Α/2008

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1A/2008 (ΦΕΚ 646/ 02.12.2008 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση των κατωτέρω δύο (2)θέσεων μονίμου, ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής  Προσωπικού, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Επιχειρήσεων ” [κωδικός θέσης: 10003]
  • μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Ανθρωπινών Πόρων” [κωδικός θέσης: 10004]

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (διοριστέων, υποψήφιων που έχουν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής και αποκλειομένων) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεωνη προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Τετάρτη 05.07.2017  έως και την πάροδο της ημέρας Παρασκευής 14.07.2017.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Σημείωση: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής προκειμένου για τα περιλαμβανόμενα στην προκήρυξη 1Α/2008 γνωστικά  αντικείμενα: ‘’Διοικητικό Δίκαιο, θέσεις πέντε (5) με [κωδικό θέσης:10001] και Συνταγματικό Δίκαιο, θέση μία (1) με [κωδικό θέσης:10002].

Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων 10003

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων 10004

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ