07-05-2021

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2017-2018 (χειμερινό & εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ.πρωτ.2901.2/46343/2017/23-06-2017ΑπόφασηςΥNANΠ/ΔΔΥ1ο ,ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

  • Μέχρι τρεις (03) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν., για ναυτικά μαθήματα Α’,Β’,Γ’,Δ’ Ε’ & ΣΤ’ εξαμήνων (θεωρία και εφαρμογές).
  • Ένας (01) Πλοίαρχος Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει εργαστηριακός συνεργάτης Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν., για ναυτικά μαθήματα Α’, Β’, Γ’ Δ’ Ε’ και ΣΤ’ εξαμήνων (θεωρία και εφαρμογές).

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

  • Ένας (01) Μαθηματικός με βεβαιωμένες γνώσεις στην πληροφορική, για τα μαθήματα: Μαθηματικά Α , Β , Γ και Πληροφορική –Η/Υ Α και Δ εξαμήνων.
  • Ένας (01) Φυσικός, για τα μαθήματα: Φυσική Α , Β , Γ και Μετεωρολογία Β και Γ εξαμήνων.
  • Ένας (01) Νομικός και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών, για τα μαθήματα: Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου Α , Ελληνική Ν. Ιστορία Α’, Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική/δίκαιο της θάλασσας και Ναυτιλιακό Δίκαιο ΣΤ εξαμήνων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου(Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 19-07-2017, ημέρα Τετάρτη.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS», στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ταχυδρομική διεύθυνση πλατεία Μέιτλαντ, Ταχ. Κώδικας 28100

(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ