13-05-2021

Προσλήψεις ναυαγοσωστών στον Δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριών (3) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 143/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου που νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 32957/6-6-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» και το άρ. 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

  • ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ναυαγοσωστών
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΡΙΑ (3)
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών ( Π.∆. 23/2000).

2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.

3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση τους, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας και πιστοποιητικό δηµοτικότητας.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την ∆ευτέρα 10 Ιουλίου 2017.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ